WARUNKI UŻYTKOWANIA

GGPOKER.COM

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2023 r.

Wersja 20220224.2

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ("EULA") DLA GG INTERNATIONAL LIMITED: WAŻNE - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG I/LUB POBIERANIA NASZEGO OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI, PONIEWAŻ ZGODA NA NIE STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OKRESOWE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ EULA, A DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY I POWIĄZANYCH USŁUG STANOWI CIĄGŁĄ AKCEPTACJĘ WARUNKÓW ZAWARTYCH PONIŻEJ.

WPROWADZENIE

Poniższe warunki, aktualizowane przez nas od czasu do czasu i udostępniane tutaj ("Warunki"), regulują relacje między "Użytkownikiem" ("Użytkownik" odnosi się również do Użytkownika w całej niniejszej Umowie EULA) a GG International Limited i/lub spółkami z jej grupy (zwanymi łącznie w niniejszych Warunkach "my", "nas" lub "nasz") w odniesieniu do wszelkiego korzystania z oprogramowania licencjonowanego przez nas Użytkownikowi, bezpośrednio lub pośrednio, oraz gry Użytkownika w kliencie gry i aplikacji mobilnej GGPoker ("Oprogramowanie").

GGPoker jest obsługiwany przez GG International Limited ("GGIL" lub "Spółka"), spółkę zarejestrowaną na Wyspie Man, której siedziba znajduje się pod adresem The Hubb, Queen Victoria Street, Douglas, IM1 2LF, Wyspa Man. Jesteśmy licencjonowani i regulowani przez Komisję Nadzoru Hazardowego Wyspy Man w celu prowadzenia licencji na gry hazardowe online. GGIL oferuje usługi kasyn online ("Usługi") za pośrednictwem swojej marki "GGPoker" i za pośrednictwem swojej strony internetowej www.ggpoker.com ("Strona Internetowa"). Oprócz oferowania usług GGIL przez Internet, możemy od czasu do czasu oferować nasze produkty i usługi za pośrednictwem alternatywnych mediów, takich jak urządzenia mobilne. W przypadku korzystania z Usług GGIL za pośrednictwem dowolnego medium, niniejsza Umowa EULA ma zastosowanie do takiego korzystania w takim zakresie, w jakim ma to zastosowanie w danych okolicznościach.

Korzystanie z Witryny i/lub granie w jakąkolwiek grę ("Gry") w Witrynie oznacza akceptację niniejszych Warunków, które są prawnie wiążące. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na akceptację i przestrzeganie niniejszych Warunków, nie powinien otwierać konta ani kontynuować korzystania z Witryny lub udziału w Grach. Niniejsze Warunki określają prawnie wiążące zasady i warunki, które mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Gier i/lub Witryny, niezależnie od sposobu dostępu i/lub korzystania z nich, za pośrednictwem komputerów osobistych, urządzeń mobilnych lub w inny sposób. Przypominamy, że niniejsze Warunki stanowią umowę między Użytkownikiem a GGPoker i określają prawa i obowiązki Użytkownika i GGPoker w odniesieniu do Gier, Witryny i GGPoker. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, upoważnienie i zdolność do zaakceptowania niniejszych Warunków i ich przestrzegania oraz że w pełni przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki bez jakiegokolwiek uszczerbku dla oceny sytuacji.

Korzystając z Witryny, odwiedzając ją, rejestrując się w niej i/lub kontynuując korzystanie z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie następujących warunków:

niniejsze Warunki; akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik akceptuje również nasze Warunki;

Polityka prywatności;

Zasady odstąpienia od umowy;

Polityka plików cookie (która określa, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazujesz);

Polityka bezpieczeństwa i ekologii;

Regulamin Izby; oraz

wszystkie inne nasze warunki, zasady gry, reguły lub polityki odnoszące się do jakiejkolwiek obowiązującej Gry, promocji, bonusów, ofert specjalnych lub innych aspektów korzystania z Witryny przez Użytkownika od czasu do czasu.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszymi Warunkami a Regulaminem Izby, w zakresie, w jakim są one niespójne, pierwszeństwo mają niniejsze warunki.

ZMIANY WARUNKÓW

1.1 Możemy być zmuszeni do zmiany Warunków z wielu powodów, w tym z powodów handlowych, w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami prawa lub regulacjami lub z powodów związanych z obsługą klienta. Najbardziej aktualne warunki są dostępne tutaj, a data ich wejścia w życie jest odnotowana.

1.2 W przypadku, gdy Spółka będzie chciała wprowadzić istotne zmiany w Regulaminie, powiadomi Użytkownika o takich zmianach z takim wyprzedzeniem, z jakim będzie to możliwe za pomocą jednej z poniższych metod:

 • E-mail (na adres e-mail podany nam wcześniej przez użytkownika, jeśli taki istnieje);
 • Wiadomość w skrzynce pocztowej klienta gry;
 • Powiadomienie na stronie internetowej.

1.3 W przypadku wprowadzenia przez nas zmian w Warunkach, o których chcemy bezpośrednio powiadomić Użytkownika, zrobimy to w taki sposób, jaki według naszego uznania uznamy za właściwy.

1.4 Możemy, według własnego uznania, poprosić Użytkownika o zaakceptowanie nowych Warunków poprzez kliknięcie "tak" lub "akceptuję", zaznaczenie "pola wyboru" lub inną podobną metodę potwierdzenia przez Użytkownika. Jeśli użytkownik dostarczy nam takie potwierdzenie lub jeśli będzie kontynuował korzystanie z Usług i/lub Konta po otrzymaniu powiadomienia zgodnie z niniejszym ust. 1 (Zmiany Warunków), uznaje się, że od tego momentu użytkownik zaakceptował nowe Warunki (w tym wszelkie uzupełnienia, usunięcia, zastąpienia) i jest nimi związany. Jeśli jakakolwiek zmiana jest dla Użytkownika nie do zaakceptowania, może on zaprzestać korzystania z Usług i/lub zamknąć Konto, postępując zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 2.6 poniżej.

1.5 Obowiązkiem Użytkownika pozostaje okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków w celu upewnienia się, że nadal akceptuje je za każdym razem, gdy korzysta z Witryny i Usług.

OTWARCIE I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

2.1 Aby zarejestrować się, otworzyć konto i uczestniczyć w Grach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że

 • Użytkownik ma co najmniej 18 lat i spełnia minimalne wymagania wiekowe obowiązujące w jego lokalnej jurysdykcji, aby móc zawierać z nami umowy, korzystać z Witryny i uczestniczyć w Grach;
 • Nie jesteś pracownikiem/zleceniobiorcą (i) GGIL ani (ii) żadnej spółki z grupy GGIL;
 • Użytkownik będzie przez cały czas przestrzegać niniejszych Warunków i wszelkich innych umów zawartych między nim a nami;
 • Masz prawną możliwość zawierania umów;
 • Nie zostałeś wykluczony ani nie jesteś obecnie wykluczony z gier hazardowych;
 • Twoje konto nie zostało wcześniej zamknięte przez nas z jakiegokolwiek powodu;
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest upewnienie się, że rozumie i w pełni przestrzega wszelkich praw lub przepisów obowiązujących w jego kraju lub stanie.

2.2 Jeśli użytkownik nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych określonych powyżej, nie jest uprawniony do korzystania z Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia wszelkich kont rzekomych klientów, którzy nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych i unieważnienia wszelkich zakładów dokonanych za pośrednictwem takich kont.

2.3 Użytkownik może otworzyć tylko jedno konto. Jeśli Użytkownik posiada więcej niż jedno konto, musi nas o tym niezwłocznie poinformować. Ponadto dozwolone jest tylko jedno konto dla każdego adresu IP/gospodarstwa domowego. Jeśli Użytkownik otworzy więcej niż jedno konto, wszelkie wygrane na którymkolwiek z nich przepadną, a wszystkie konta mogą zostać zamknięte. Możemy zablokować lub zamknąć pierwsze konto użytkownika. Jeśli okaże się, że istnieje więcej niż jedno konto zarejestrowane na gospodarstwo domowe użytkownika ("Duplikat konta"), zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia dowolnego lub wszystkich kont tego gospodarstwa domowego. Wszystkie transakcje dokonane z duplikatu konta zostaną unieważnione.

2.4 Wszelkie zwroty, wygrane lub bonusy uzyskane lub naliczone przez Użytkownika w czasie, gdy Duplikat konta był aktywny, zostaną utracone przez Użytkownika i mogą zostać przez nas odzyskane, a Użytkownik zwróci nam na żądanie wszelkie takie środki, które zostały wycofane z Duplikatu konta. Dodatkowo zostanie naliczona opłata administracyjna. 

2.5 Użytkownik musi utrzymywać swoje konto, aktualizując swoje dane.

2.6 Jeśli użytkownik chce zamknąć swoje konto, musi wysłać prośbę o zamknięcie konta na adres [email protected] lub skorzystać z funkcji trwałego wykluczenia w aplikacji. Zamykając konto, użytkownik utraci również wszelkie bonusy promocyjne, nagrody lub korzyści, które mógł uzyskać. W przypadku zamknięcia konta użytkownika z powodu uzależnienia od hazardu lub jeśli konto zostało zamknięte z powodu oszustwa, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może otworzyć nowego konta.

2.7 Jeśli użytkownik zamknie swoje konto z powodu uzależnienia od hazardu lub jeśli otworzy nowe konto z naruszeniem postanowień sekcji 2.6, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie działania ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze.

2.8 Spółka ma prawo do zamknięcia, w dowolnym momencie, nowego konta otwartego z naruszeniem wymogów określonych w niniejszym dokumencie.

2.9 Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia wszystkich wymaganych przez nas obowiązkowych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisy, w tym między innymi za błędy we wprowadzaniu danych.

2.10 Użytkownikowi nie wolno otwierać Konta, jeśli znajduje się w jurysdykcji, w której złożenie wniosku lub otwarcie Konta i/lub korzystanie z naszych Usług jest niezgodne z prawem lub obowiązującymi przepisami ("Jurysdykcja objęta zakazem"). Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że tak nie jest. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia Konta Użytkownika, jeśli odkryjemy, że Konto zostało otwarte lub jest używane w Niedozwolonej Jurysdykcji. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie od dowolnego klienta dokumentu potwierdzającego wiek.

2.11 Nie akceptujemy graczy, którzy mieszkają w wielu krajach i jurysdykcjach. Co do zasady, jeśli potencjalny gracz nie może znaleźć swojego kraju zamieszkania na liście krajów dostępnych podczas procesu rejestracji, oznacza to, że GGPoker nie będzie w stanie zaakceptować go jako gracza, a zatem osoba ta nie będzie miała dostępu do produktów i usług GGPoker.

2.12 Możemy natychmiast zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika według własnego uznania, jeśli Użytkownik naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do pozostałego salda na Koncie Użytkownika, jak również prawo do roszczeń odszkodowawczych spowodowanych naruszeniem.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA; WYMOGI DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

3.1 Użytkownik gwarantuje, że :

3.1.1 Użytkownik nie ma mniej niż 18 (osiemnaście) lat lub jest w wieku, w którym zgodnie z prawem lub jurysdykcją obowiązującą Użytkownika wymagane jest uprawianie gier hazardowych ("Wiek Ustawowy");

3.1.2 Dane osobowe podane podczas otwierania Konta Użytkownika są prawidłowe; oraz

3.1.3 Wszelkie zdeponowane środki nie pochodzą z żadnej nielegalnej działalności.

3.2 Spółka przestrzega przepisów prawa, regulacji i wytycznych Wyspy Man dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podejrzane transakcje będą badane przez Spółkę, a w razie potrzeby Spółka sporządzi raport o podejrzanych transakcjach do właściwych organów. W każdym takim przypadku Spółce nie wolno informować żadnych graczy ani zaangażowanych stron trzecich, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności, że dochodzenie jest lub może być prowadzone, lub że informacje zostały lub mogą zostać przekazane właściwym organom. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek podejrzanych transakcji, Spółka może zawiesić, zablokować lub zamknąć konto(a) odpowiedniego gracza(ów) i wstrzymać wypłatę środków, zgodnie z wymogami prawa i/lub właściwych organów.

3.3 Wszystkie transakcje dokonywane przez graczy na naszej stronie są sprawdzane w celu zapobiegania praniu pieniędzy i wszelkiej innej nielegalnej działalności.

3.4 Wyrażając zgodę na warunki, Użytkownik upoważnia nas do przeprowadzenia kontroli weryfikacyjnych, których możemy wymagać sami lub które mogą być wymagane przez strony trzecie (w tym między innymi organy regulacyjne) w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika i jego danych kontaktowych ("Kontrole").

3.5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli kwota wypłaty przekracza 3000 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) lub w połączeniu ze wszystkimi innymi płatnościami dokonanymi na rzecz Klienta w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym ma zostać dokonana płatność, konieczne jest przedstawienie przez Klienta zadowalającego dowodu tożsamości. Minimalnym akceptowanym dowodem tożsamości będzie kopia aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd, takiego jak paszport lub prawo jazdy, kopia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, takiego jak wyciąg bankowy, rachunek za media lub rachunek podatkowy, który musi być datowany nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem dokumentu.

3.6 Wypłata może zostać opóźniona, jeśli Użytkownik osiągnie próg wypłaty w wysokości 3000 EUR w okresie 30 dni, jak określono w punkcie 3.7 w celu pełnej weryfikacji.

3.7 W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do skontaktowania się z użytkownikiem i poproszenia go o przekazanie nam dalszych informacji bezpośrednio w celu przeprowadzenia Kontroli. Jeśli użytkownik nie przekaże nam takich informacji lub nie będzie w stanie ich przekazać, możemy zawiesić jego konto do czasu przekazania nam takich informacji lub trwale zamknąć jego konto.

3.8 Ponadto, jeśli wiek Użytkownika nie zostanie pomyślnie zweryfikowany podczas rejestracji;

 • Twoje konto pozostanie zamrożone;
 • hazard nie będzie dozwolony, dopóki weryfikacja wieku nie zostanie pomyślnie zakończona;
 • Jeśli okaże się, że klient jest niepełnoletni nawet po zakończeniu weryfikacji wieku, wszystkie transakcje zostaną unieważnione, a wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych.

RYZYKO

4.1 Użytkownik bierze udział w Grze według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik rozumie, że gra na "prawdziwe pieniądze" ma charakter wysoce spekulacyjny i dlatego wiąże się z pewnym ryzykiem. Użytkownik potwierdza, że jest w pełni przygotowany finansowo do podjęcia takiego ryzyka i poniesienia wszelkich nieprawidłowych strat oraz że jest w stanie ponieść całkowitą stratę z tytułu postawionych przez siebie zakładów. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje, które nam przekazuje, a my nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisy dokonane przez użytkownika, w tym błędy we wprowadzaniu danych w odniesieniu do oferowanych zakładów.

4.2 Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że wszystkie szczegóły jego transakcji w GGPoker są prawidłowe. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii swoich transakcji w Witrynie. Po potwierdzeniu transakcji przez Użytkownika (na przykład poprzez kliknięcie zakładki "Wprowadź") nie można jej anulować.

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części dowolnej transakcji zleconej przez Użytkownika w dowolnym momencie według własnego uznania. Żadna transakcja nie zostanie przez nas zaakceptowana, dopóki nie otrzymamy potwierdzenia jej przyjęcia. Jeśli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia, że jego transakcja została zaakceptowana, powinien skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem [email protected].

Twoje KONTO GGPoker

5.1 W Grze akceptowane będą wyłącznie zakłady postawione z konta Użytkownika skonfigurowanego za pośrednictwem klienta gry pobranego ze strony ggpoker.com, a wszelkie wygrane uzyskane w Grze zostaną przelane na konto Użytkownika. Użytkownik może ułatwić dokonywanie wszystkich wpłat i wypłat, przechodząc do strony "Moje konto" w kliencie gry

5.2 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub ograniczenia (poprzez ustalenie minimalnych i maksymalnych kwot, które zostaną określone w Regulaminie lub na stronie internetowej) wszelkich zakładów i/lub wypłat według własnego uznania z dowolnego powodu. W przypadku, gdy zakład zostanie uznany lub unieważniony przez nas według naszego uznania, wszelkie kwoty potrącone z konta użytkownika w odniesieniu do tego zakładu zostaną przelane na konto użytkownika.

5.3 Zakłady będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane przez nasz serwer. Do momentu zaakceptowania przez nasz serwer, żadne komunikaty od Użytkownika nie są dla nas wiążące, a wszystkie informacje wyświetlane na GGPoker lub Stronie stanowią jedynie zaproszenie do gry. Użytkownik zgadza się, że nasze rejestry, w przypadku braku oczywistego błędu, będą ostateczną instancją w określaniu warunków wszelkich zakładów postawionych przez Użytkownika oraz okoliczności, w których zostały one dokonane.

5.4 Konto Użytkownika jest jego osobistą własnością. Użytkownik nie może zezwalać innym osobom na korzystanie z Konta Użytkownika, przyjmowanie jakichkolwiek nagród lub uczestniczenie w jakichkolwiek Grach. Każda osoba, która dopuści się naruszenia tego punktu, będzie odpowiedzialna za wszystkie straty na koncie i nie będzie uprawniona do odebrania jakichkolwiek wygranych.

5.5 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji o swoim koncie i hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane użycie jego konta i/lub hasła. W przypadku, gdy osoba trzecia postawi zakład lub podejrzewa się, że postawiła zakład z konta użytkownika, taki zakład będzie ważny, a odpowiedzialność za straty na koncie użytkownika będzie spoczywać na użytkowniku, niezależnie od tego, czy użytkownik był świadomy, że osoba trzecia sprzeniewierzyła informacje o koncie i haśle użytkownika.

5.6 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika przez cały czas, Użytkownik zdaje sobie również sprawę, że istnieją przypadki, które mogą uszkodzić, zniszczyć, usunąć lub w jakikolwiek sposób zmienić dane Użytkownika, które są poza naszą kontrolą. Zapewnimy jednak, że odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony Danych Osobowych będą stosowane w celu zapobiegania kradzieży, niewłaściwemu użyciu lub nadużyciu Danych Osobowych oraz w celu zapobiegania naruszeniom Danych Osobowych.

5.7 Istotne jest, aby Użytkownik upewnił się, że jego dane osobowe są w jak największym stopniu aktualne. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika w przypadku podejrzenia, że informacje te są niedokładne. Będziemy przetwarzać informacje o użytkowniku zgodnie z naszą Polityką prywatności i naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

5.8 GGIL i wszelkie osoby trzecie, z którymi GGIL zawiera umowy w związku ze świadczeniem Usług, będą przechowywać informacje dotyczące tożsamości Użytkownika, w tym między innymi imię i nazwisko, adres i dane dotyczące płatności, zgodnie z naszą Polityką prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie. Opieramy się na tych informacjach przy zawieraniu niniejszej umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, szkodami i wydatkami wynikającymi z nieprawdziwości lub nieścisłości zawartych w przekazanych nam informacjach.

OCHRONA FUNDUSZY KLIENTÓW

6.1 Wszelkie środki zdeponowane przez użytkownika w Spółce będą przechowywane na oddzielnym rachunku bankowym w imieniu Spółki ("Wyznaczony rachunek") zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniędzy klientów. Oznacza to, że wszystkie takie środki są chronione, a w przypadku niewypłacalności, odpowiednio należne środki mogą zostać wypłacone klientowi.

6.2 Firma przechowuje sumę pieniędzy odpowiadającą jej zobowiązaniom wobec klientów na wyznaczonym koncie, które służy wyłącznie do przechowywania salda graczy. Wyznaczone konto nie będzie wykorzystywane do żadnych celów operacyjnych, a saldo wyznaczonego konta będzie kontrolowane przez zewnętrznych audytorów w celu potwierdzenia, że jest ono zgodne z całkowitym saldem gracza, aby spełnić wszelkie żądania wypłaty.

6.3 Środki pieniężne przechowywane na koncie Użytkownika nie są oprocentowane.

OGRANICZENIA

7.1 Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z GGPoker lub naszej Witryny:

 • w zakresie wykraczającym poza uzgodniony cel;
 • dystrybucji, sprzedaży, licencjonowania, świadczenia lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek usług osobom trzecim bez naszej zgody;
 • przechowywanie lub przekazywanie materiałów lub informacji naruszających prawo, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, oszukańczych, fałszywych lub sprzecznych z prawem własności lub prawami własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby lub w inny sposób szkodliwych, niezgodnych z prawem lub deliktowych, lub naruszających prawa osób trzecich do prywatności;
 • w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo, zasady lub przepisy; lub
 • do przesyłania wirusów, złośliwego oprogramowania lub innego złośliwego kodu.

7.2 Zabronione jest modyfikowanie, odtwarzanie kodu źródłowego lub inne manipulowanie, ingerowanie lub zakłócanie działania jakiegokolwiek naszego oprogramowania używanego w Witrynie i/lub Grach. Aby zapewnić integralność Witryny i Gier, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania użytkownikom z określonych adresów IP dostępu do tych samych stołów lub turniejów.

7.3 Możemy, według własnego uznania i bez konieczności podawania przyczyn, wykluczyć dowolnego klienta z korzystania z naszych Usług w ogóle i/lub z otrzymywania wybranych promocji i ofert wprowadzanych przez nas od czasu do czasu.

7.4 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zaprzestania, modyfikacji, usunięcia lub dodania do Witryny i/lub dowolnych Gier w GGPoker według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadamiania Użytkownika.

DEPOZYTY

8.1 Możesz dokonywać wpłat za pomocą metod płatności podanych na stronie kasjera, które obejmują karty kredytowe, karty debetowe, różne alternatywne opcje płatności i bitcoiny.

8.2 Jeśli użytkownik chce uczestniczyć w zakładach lub grach za pośrednictwem Witryny, musi wpłacić pieniądze na swoje konto, które następnie może wykorzystać do obstawiania zakładów lub grania w gry. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania weryfikacji depozytów graczy w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

8.3 Istnieją minimalne wymagania dotyczące wpłat dla każdej metody wpłaty. Szczegóły dotyczące minimalnych depozytów dla każdej metody wpłaty są wyjaśnione na stronie kasjera.

8.4 Wpłaty na Konto gracza są dokonywane poprzez przelew pieniędzy na konto Spółki za pomocą metod płatności podanych na Stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany akceptowanej metody płatności według własnego uznania. Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do akceptowania niektórych metod płatności wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. Spółka nie gwarantuje, że wszystkie metody płatności są dostępne przez cały czas.

8.5 Nie akceptujemy przesyłanych nam środków pieniężnych.

8.6 W odniesieniu do wpłat i wypłat środków na i z Konta Użytkownika, Użytkownik będzie korzystał wyłącznie z takich kart i innych instrumentów finansowych, które są ważne i zgodnie z prawem należą do Użytkownika.

8.7 Wpłacając pieniądze, użytkownik zgadza się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych, cofnięć ani w inny sposób anulować żadnych wpłat na swoje konto oraz zgadza się zwrócić i zrekompensować nam niezapłacone depozyty.

WYCOFANIA

9.1 Mogą obowiązywać minimalne i maksymalne limity kwoty, którą Użytkownik może wypłacić ze swojego Konta, w zależności od zastosowanej metody płatności lub limitów zastosowanych do Konta Użytkownika. Wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie na kartę, którą Użytkownik zarejestrował na swoim Koncie i za pomocą której wpłacił środki. Banki mogą pobierać opłaty za usługi związane z wypłatami, które zostaną potrącone z Konta Użytkownika w momencie wypłaty. Wypłata dokonana czekiem będzie płatna na rzecz Użytkownika, a nie strony trzeciej, i zostanie wysłana do Użytkownika na adres zarejestrowany u nas.

9.2 Wszystkie płatności dokonane na Rachunek Klienta muszą zostać potwierdzone jako rozliczone, a żadna z nich nie może zostać obciążona zwrotem, cofnięta lub w inny sposób anulowana przed wypłatą środków z Rachunku Klienta. 9.3 Po zatwierdzeniu przez nas wypłaty, Klient musi przekazać nam wystarczające informacje na temat sposobu przekazania środków Klientowi. Wszystkie wypłaty będą przekazywane wyłącznie na ten sam Rachunek, z którego pochodziły środki wpłacone na Rachunek Użytkownika, chyba że dostarczono dowód, że metoda płatności została utracona lub anulowana. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości naszych kosztów własnych (w tym kosztów depozytów) za wypłaty środków, które nie zostały wprowadzone do gry.

9.4 Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie wygranych i strat lokalnym organom podatkowym lub innym.

9.5 Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji przed dokonaniem wypłaty.

FUNDUSZE HEDGINGOWE

10.1 Przechowywane środki są częścią całkowitego salda gotówkowego w pokerze i odnoszą się do wygranych w pokerze w ciągu ostatnich 72 godzin. W związku z tym zyski z sesji pokerowych nie są dostępne do natychmiastowej wypłaty, lecz są przechowywane w portfelu pokerowym klienta przez okres 72 godzin. Pomimo tego, że środki te nie są dostępne do wypłaty, można z nich korzystać przy stole pokerowym.

10.2 W przypadku podejrzanej/oszukańczej gry mającej miejsce na Koncie Użytkownika lub innym Koncie gracza powiązanym w jakikolwiek sposób z Kontem Użytkownika, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do GGPoker przez takie Konta i takie kwoty oraz zawieszenia korzystania z wypłaty środków na czas nieokreślony w celu przeprowadzenia niezbędnego dochodzenia i weryfikacji danych zarejestrowanych na Koncie.

PROMOCJE

11.1 Od czasu do czasu możemy oferować bonusy i/lub promocje, które podlegają odrębnym warunkom promocji. Wszelkie bonusy przyznane na konto użytkownika muszą być wykorzystywane zgodnie z takimi warunkami.

11.2 W przypadku i w zakresie sprzeczności między niniejszymi Warunkami a warunkami premii lub promocji, pierwszeństwo mają warunki premii lub promocji.

11.3 Jeśli uznamy, że Użytkownik nadużywa lub usiłuje nadużywać bonusu lub promocji lub prawdopodobnie odniesie osobistą korzyść poprzez nadużycie bonusu lub promocji, możemy odmówić, wstrzymać lub wycofać od Użytkownika dowolny bonus lub promocję według własnego uznania. Możemy również odebrać użytkownikowi dostęp do naszej Witryny i/lub jego Konta. W takich okolicznościach nie będziemy zobowiązani do zwrotu Użytkownikowi jakiejkolwiek pozostałej kwoty salda na Koncie Użytkownika innej niż kwota pierwotnej wpłaty.

11.4 Biorąc udział w jakiejkolwiek promocji GGPoker ("Promocja"), użytkownik zgadza się współpracować w zakresie wszelkich materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych i działań, które możemy wykorzystać. Użytkownik zgadza się również, jeśli zostanie o to poproszony, (a) nosić odzież lub naszywki marki GGPoker; oraz (b) podpisać, jeśli zostanie o to poproszony, nieodwołalny formularz zgody na wykorzystanie informacji o użytkowniku w związku z Promocją.

11.5 W żadnym wydarzeniu sponsorowanym przez GGPoker, Użytkownik zgadza się nie nosić ani nie eksponować marki lub reklamy żadnej firmy, która mogłaby zostać uznana za konkurenta GGPoker. W przypadku naruszenia takiego wymogu, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia przyznanej nagrody.

11.6 W odniesieniu do udziału Użytkownika w jakiejkolwiek Promocji GGPoker, Użytkownik potwierdza, że przesłane materiały będą jego oryginalną pracą i nie będą naruszać praw własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub organizacji.

zawieszenie, ograniczenie lub zamknięcie konta użytkownika

12.1 Nie ograniczając naszej zdolności do korzystania z innych środków zaradczych, które mogą być dla nas dostępne, możemy zawiesić lub zamknąć konto użytkownika lub anulować wszelkie zakłady postawione przez użytkownika, usunąć wszelkie środki bonusowe z konta użytkownika i/lub podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne według naszego wyłącznego uznania, jeśli:

 • Podejrzewamy, że Użytkownik angażuje się w nielegalną lub oszukańczą działalność podczas korzystania z GGPoker (w tym okoliczności, w których podejrzewamy, że Użytkownik próbował manipulować działaniem GGPoker lub normalną grą w GGPoker lub był zaangażowany w zmowę graczy);
 • Podejrzewamy, że Użytkownik narusza którykolwiek z niniejszych Warunków lub Regulaminu;
 • Podejrzewamy, że Użytkownik działa w sposób szkodliwy dla prowadzenia naszej działalności; lub
 • Wymaga tego od nas prawo.

12.2 Jedynym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi w przypadku zamknięcia przez nas jego Konta z jakiegokolwiek powodu wymienionego powyżej będzie zwrot bezspornego salda Konta. Nie ponosimy żadnej dalszej odpowiedzialności wobec użytkownika.

12.3 Dalsze ograniczenia, które mogą mieć zastosowanie do Konta Użytkownika w przypadku błędów lub awarii systemowych, komunikacyjnych lub technologicznych, zostały określone w paragrafach 16 i 17 niniejszych Warunków.

KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA

13.1 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom przyjemne wrażenia z gry w pokera w bezpiecznym środowisku, a także stosujemy procedury bezpieczeństwa i kontrole w celu ochrony naszych klientów i GGPoker przed oszustwami i zmowami. Wszelkiego rodzaju BOT-y lub sztuczna inteligencja są surowo zabronione na GGPoker. Od czasu do czasu, w ramach tego procesu, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania kontroli kont i gier w Grach, co może skutkować zawieszeniem korzystania z kont na czas przeprowadzania tych kontroli. Uważamy, że obsługa tego procesu leży w najlepszym interesie naszych klientów i nas samych, a warunkiem uczestnictwa jest przyjęcie tego do wiadomości przez wszystkich naszych klientów i współpraca z nami w tym zakresie.

13.2 Gracze mogą grać na GGPoker tylko po zaakceptowaniu Polityka bezpieczeństwa i ekologii która zawiera wszystkie szczegóły kontroli bezpieczeństwa, które przeprowadzamy, aby środowisko było bezpieczne i uczciwe dla wszystkich graczy.

ZABRONIONE KORZYSTANIE Z WITRYNY I USŁUG

14.1 Oszukiwanie lub zachowanie niezgodne z prawem

Gra może być wykorzystywana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, ustaw i przepisów dotyczących Gry i wszelkich zakładów postawionych w Grze lub za jej pośrednictwem. Wszystkie zakłady muszą być wnoszone za pośrednictwem interfejsu użytkownika dostępnego na GGPoker.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zakazania każdemu graczowi udziału we wszystkich Grach GGPoker. Możemy, w uzasadnionych sytuacjach, zamrozić żetony, unieważnić zakłady, zawiesić lub zamknąć konto każdego gracza podejrzanego o oszukiwanie w jakiejkolwiek formie (co obejmuje, bez ograniczeń, zmowę lub wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu lub Witrynie). Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby miejsc i/lub zakazania graczom udziału w określonej Grze, w tym ograniczenia możliwości wspólnej gry dwóch lub więcej graczy w tej samej Grze.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia każdego zakładu, który został nieumyślnie przyjęty po zakończeniu czasu na wnoszenie zakładów lub w przypadku, gdy zdarzenie zostało rozstrzygnięte lub na etapie, na którym gracz mógł mieć jakiekolwiek wskazówki dotyczące wyniku. W takich okolicznościach pierwotna kwota zakładu zostanie zwrócona na konto klienta.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych użytkownika określonym stronom trzecim w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom lub nieuczciwym działaniom. Takie udostępnianie danych będzie zgodne z obowiązującym prawem 

14.2 Obejście

Firma opracowała i stosuje zaawansowaną, zastrzeżoną technologię mającą na celu wykrywanie i identyfikowanie użytkowników korzystających z Usług lub Oprogramowania Pokerowego w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem. Użytkownik nie może włamywać się, uzyskiwać dostępu ani podejmować prób włamania się, uzyskania dostępu lub obejścia w inny sposób środków bezpieczeństwa stosowanych przez Firmę. Jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że Użytkownik narusza niniejszą klauzulę, możemy natychmiast odebrać mu dostęp do Usług i/lub zablokować jego konto.

ZASADY GRY

15.Do udziału Użytkownika w Grze zastosowanie mają Zasady Kasyna zamieszczone w Witrynie. W szczególności, Użytkownik nie może postawić zakładu przekraczającego wartość żetonów na stole na początku rozdania. Użytkownik może nabywać dodatkowe żetony wyłącznie pomiędzy rozdaniami. Jeśli graczowi skończą się żetony podczas rozdania, zostanie uznany za "all in". Użytkownik nie może usuwać pieniędzy ze stołu podczas sesji gry. Zabieranie pieniędzy z gry i kontynuowanie gry nie jest dozwolone w przypadku zakładów stołowych.

15.2 Gracze muszą powstrzymać się od "rozmów przy stole" lub "rozmów przy kawie" lub rozmów podczas rozdania w sposób, który zagraża ręce przeciwnika. Dotyczy to zarówno graczy biorących udział w rozdaniu, jak i obserwujących jego przebieg. Powtarzające się nadużywanie tego aspektu zachowania gracza spowoduje zawieszenie lub stałe ograniczenie gry.

15.3 Obraźliwy lub obelżywy język lub inne zachowania uznane przez nas za nieodpowiednie w kontekście Gry nie będą tolerowane. Złe zachowanie lub obraźliwy język zidentyfikowane przez nas lub zgłoszone naszej uwadze będą rozpatrywane szybko i mogą skutkować zawieszeniem lub utratą przywilejów gry lub innymi działaniami, które możemy uznać za konieczne według naszego wyłącznego uznania.

15.4 Użytkownik w pełni akceptuje i zgadza się, że oprogramowanie generatora liczb losowych określi wszystkie wyniki Gier.

15.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie ingerował, przerywał, próbował przerwać lub próbował manipulować działaniem Witryny lub normalną grą w którąkolwiek z Gier w GGPoker. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może prowadzić do wykluczenia Użytkownika z Witryny oraz do wszczęcia postępowania karnego i cywilnego.

15.6 Szczegółowe zasady gier można sprawdzić na stronie każdej gry lub w Regulaminie gry tutaj.

AWARIA SERWERA

16.1 Jeśli Użytkownik posiada żetony przy stole podczas awarii serwera, Gra zostanie anulowana, a wszystkie żetony Użytkownika przy stole i w grze zostaną zwrócone na Konto Użytkownika. My, nasze podmioty stowarzyszone, agenci i licencjodawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z opóźnień lub przerw w grze spowodowanych awarią, awarią, nieprawidłowym działaniem, odłączeniem lub przerwą w działaniu sprzętu elektronicznego lub mechanicznego, telefonu, połączenia internetowego lub innych urządzeń komunikacyjnych, lub z powodu ataku typu "odmowa usługi" (DDOS) lub innych złośliwych zewnętrznych ingerencji w naszą witrynę lub jakichkolwiek innych przyczyn, nad którymi my lub oni nie mamy bezpośredniej kontroli.

16.2 W przypadku awarii lub błędów systemowych, technologicznych lub komunikacyjnych związanych z generowaniem jakichkolwiek wyników, rozliczaniem zakładów lub jakimkolwiek innym elementem Gry lub Witryny, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika z powodu takich błędów i zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszystkich powiązanych zakładów i zagrań w danej Grze.

ROZŁĄCZENIA W GRACH KASYNOWYCH

17.Jeśli zostaniesz rozłączony w trakcie gry w kasynie (takiej jak Blackjack, Baccarat, Ruletka, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Wheel of Fortune), po prostu zaloguj się ponownie na swoje konto. Będziesz mógł wznowić przerwaną grę w punkcie, w którym zostałeś rozłączony. Twój oczekujący zakład będzie przechowywany przez 90 dni, a zakład zostanie anulowany i zwrócony na Twoje saldo, jeśli gra nie zostanie ukończona w ciągu 90 dni od rozłączenia.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

18.Niniejsze Warunki przyznają jedynie prawo do korzystania z GGPoker, Witryny i Gier w czasie obowiązywania niniejszych Warunków i odpowiednich licencji (jeśli takie istnieją) i nie przenoszą żadnych praw własności do GGPoker, Witryny, Gier ani jakiejkolwiek naszej własności intelektualnej. Wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym między innymi prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej do Witryny i Gier pozostają naszą wyłączną własnością. Wszelkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz inne dane lub materiały przygotowane w ramach świadczenia takich usług, a także wszelkie prawa, tytuły i udziały w powyższych, będą należeć do GGPoker.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW TURNIEJU

19.1 Rejestrując się w turnieju GGPoker, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie danych dotyczących gry w transmisji na żywo online, w transmisjach online i wszelkich innych przyszłych reklamach, które GGPoker może wykorzystać po zakończeniu turnieju. Wszystkie turnieje GGPoker są relacjonowane w różnych mediach internetowych i na platformach mediów społecznościowych, a publikowane wyniki zawierają pseudonimy graczy GGPoker, pozycje końcowe, rozegrane rozdania i wypłaty w wydarzeniach. Nie wykorzystujemy jednak publicznie prawdziwych imion i nazwisk graczy ani ich danych osobowych, chyba że uzyskamy na to pisemną zgodę graczy. Wszelkie stoły finałowe turniejów, wybrane przez GGPoker, mogą być transmitowane w mediach internetowych, takich jak platforma Twitch, z odkrytymi kartami własnymi z opóźnieniem 1 (jednej) godziny od faktycznego czasu gry.

19.2. W przypadku niektórych określonych turniejów, użytkownik musi wyrazić zgodę na publikację swojego prawdziwego imienia i nazwiska w przypadku wygrania jakiejkolwiek nagrody w takich turniejach. Jeśli nie chcesz, aby Twoje prawdziwe imię i nazwisko zostało opublikowane, nie powinieneś rejestrować się w takich turniejach w GGPoker. W przypadku tych konkretnych turniejów, podczas rejestracji w turnieju zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z prośbą o wyrażenie zgody na publikację informacji i dodatkowe potwierdzenie prawdziwego imienia i nazwiska. 

ODSZKODOWANIE

20.Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć nas oraz nasze spółki zależne, stowarzyszone, członków kadry kierowniczej, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków lub naruszeniem przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich, lub korzystaniem przez Użytkownika z Witryny i/lub Gier, w tym wszelką odpowiedzialnością lub wydatkami wynikającymi z wszelkich roszczeń, strat, szkód (rzeczywistych lub wynikowych), pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i honorariów adwokackich wszelkiego rodzaju i charakteru. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Użytkownika w odniesieniu do jakiegokolwiek odszkodowania udzielonego przez Użytkownika na mocy niniejszych Warunków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

21.1 Nie gwarantujemy, że nasze działania będą nieprzerwane lub wolne od błędów. Będziemy świadczyć nasze Usługi na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do Witryny i Gier, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane.

21.2 Nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie sprawy wynikające z korzystania z witryny przez użytkownika lub z nim związane będzie ograniczona do łącznej kwoty legalnie znajdującej się na koncie użytkownika i zwrotu kwoty stawki dowolnego spornego zakładu.

21.3 GGIL (lub którykolwiek z członków zarządu, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy lub agentów spółek należących do jej grupy) podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ochrony spółki przed którymkolwiek z poniższych zdarzeń:

 • wszelkich bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, przypadkowych, wynikowych strat lub szkód, zarówno przykładowych, jak i karnych;
 • utratę dochodu;
 • jakiejkolwiek utraty bezpośrednich lub pośrednich zysków;
 • utrata wartości firmy;
 • utratę kontraktów;
 • utratę możliwości korzystania z pieniędzy;
 • jakichkolwiek strat lub szkód wynikających lub związanych w jakikolwiek sposób z przerwą w działalności; lub

w jakikolwiek sposób, czy to z tytułu czynu niedozwolonego (w tym między innymi zaniedbania), umowy lub w inny sposób w związku z Witryną w jakikolwiek sposób lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z Witryny, w tym między innymi stratami lub szkodami spowodowanymi przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy Użytkownika.

21.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki typu "odmowa usługi" lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować komputer lub sprzęt mobilny Użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny lub Gier lub pobieraniem przez Użytkownika jakichkolwiek treści z Witryny lub witryn z nią powiązanych.

21.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika z powodu klęski żywiołowej, awarii zasilania, sporu handlowego lub pracowniczego, działania, zaniechania lub zaniedbania jakiegokolwiek rządu lub organu, niedrożności lub awarii usług lub sieci telekomunikacyjnych, opóźnień lub przerw w dostępie, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia danych, nieuprawnionego użycia danych dostępowych użytkownika lub jakiegokolwiek innego opóźnienia lub awarii spowodowanej przez stronę trzecią. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia dowolnego zakładu lub anulowania lub zawieszenia naszych usług wynikających z takich okoliczności bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za awarię jakiegokolwiek sprzętu, niezależnie od tego, gdzie się znajduje lub jest administrowany, lub czy znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, która może uniemożliwić działanie naszej witryny lub uniemożliwić użytkownikowi skontaktowanie się z nami.

21.6 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza naszej odpowiedzialności, którą możemy ponosić w związku z oszustwem lub śmiercią lub obrażeniami ciała wynikającymi z naszego zaniedbania.

ZAWARTOŚĆ STRON TRZECICH

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub wykorzystanie przez użytkownika jakichkolwiek informacji lub usług oferowanych przez osoby trzecie lub podmioty stowarzyszone reklamujące, marketingowe lub w inny sposób publikujące treści za pośrednictwem Witryny (bezpośrednio lub za pośrednictwem linków do lub z innych witryn lub zasobów), ani nie można powiedzieć, że popieramy treść takich reklam lub informacji i nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do takich treści.

NIEAKTYWNE KONTA

23.1 Dla celów niniejszych Warunków, "Uśpione Konto" oznacza każde konto klienta, na którym przez nieprzerwany okres 12 (dwunastu) miesięcy lub dłużej nie zostały (a) zdeponowane środki; lub (b) wypłacone środki; lub (c) postawiony zakład; lub (d) rozliczony zakład. W odniesieniu do takich Uśpionych Kont zastrzegamy sobie prawo do pobierania ostatniego dnia każdego miesiąca opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 GBP miesięcznie (lub pozostałego salda, jeśli saldo konta jest niższe niż 5 GBP), która zostanie potrącona z dołu w dowolnym momencie w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych kolejnego miesiąca. Opłaty te będą płatne w odniesieniu do każdego nieaktywnego konta do czasu, gdy konto stanie się ponownie aktywne lub będzie miało zerowe saldo.

23.2 Jeśli konto Użytkownika zostało uznane za Konto nieaktywne, a następnie pozostawało nieaktywne przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych, konto Użytkownika zostanie uznane za "Konto opuszczone" i zamknięte, a suma środków pieniężnych znajdujących się na koncie Użytkownika w momencie zamknięcia zostanie przekazana na cele charytatywne.

23.3 Wszelkie Dane Osobowe przechowywane w związku z Nieaktywnymi Kontami zostaną usunięte i zutylizowane, gdy nie będą już potrzebne.

ODPOWIEDZIALNA GRA

24. Zobowiązujemy się do promowania odpowiedzialnej gry jako polityki obsługi klienta i odpowiedzialności społecznej. Uważamy, że naszym obowiązkiem wobec naszych klientów jest zapewnienie im przyjemności z obstawiania na naszej stronie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości szkód społecznych i finansowych związanych z hazardem problemowym. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszym Przewodnikiem Odpowiedzialnej Gry.

24.1 Limity depozytów

Po rejestracji konta możesz w dowolnym momencie ustawić własne dzienne, tygodniowe i miesięczne limity wpłat. 

Jeśli Użytkownik chce zwiększyć swój limit wpłat, musi odczekać 24 godziny, po których musi potwierdzić zwiększenie wartości w celu natychmiastowego wdrożenia. Jeśli odmówisz zwiększenia limitu, pozostanie on na poprzednio wybranym poziomie. Więcej informacji na temat odpowiedzialnej gry można znaleźć tutaj.

24.2 Samowykluczenie

Chcemy, aby każdy czerpał przyjemność z grania w nasze gry. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektórzy klienci chcieliby ograniczyć lub nawet zaprzestać grania. W związku z tym zapewniamy możliwość samowykluczenia, która pozwala klientom na zamknięcie konta na tymczasowy okres 24 godzin lub znacznie dłuższy okres do 5 lat lub na stałe. Okres samowykluczenia można wybrać w zakładce "Odpowiedzialna gra" w sekcji "Moja strona". Alternatywnie, możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta bezpośrednio przez e-mail pod adresem [email protected].

Decydując się na samowykluczenie, użytkownik nie będzie kwalifikował się do otrzymania żadnych bonusów ani promocji, które możemy zaoferować w czasie jego samowykluczenia. W ciągu dwóch dni od podjęcia decyzji o samowykluczeniu użytkownik zostanie również wykluczony z wszelkich materiałów marketingowych, które możemy wysyłać. Żadne dalsze materiały marketingowe nie będą wysyłane, dopóki okres samowykluczenia nie dobiegnie końca, a użytkownik nie poprosi o powrót do Witryny.

Gdy Użytkownik zdecyduje się na samowykluczenie, jego konto zostanie zamknięte na wybrany okres, a Użytkownik nie będzie już miał dostępu do Gier. Pozostałe saldo konta użytkownika zostanie zwrócone zgodnie z naszymi Zasadami wypłaty.

W okresie samowykluczenia Użytkownikowi nie wolno podejmować prób gry u nas, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze konsekwencje lub straty (niezależnie od ich przyczyny), które Użytkownik może ponieść, jeśli będzie kontynuował grę za pośrednictwem dodatkowych kont, na których zmienił jakiekolwiek dane rejestracyjne lub podał wprowadzające w błąd, niedokładne lub niekompletne dane lub w inny sposób próbował obejść samowykluczenie.

Jeśli użytkownik zdecyduje się ponownie otworzyć swoje konto po zakończeniu okresu samowykluczenia, będzie musiał skontaktować się z zespołem obsługi klienta za pośrednictwem strony [email protected]. Następnie użytkownik otrzyma co najmniej 24-godzinny okres na ochłonięcie, zanim jego konto stanie się aktywne. W trakcie 24-godzinnego okresu karencji użytkownik będzie miał możliwość anulowania ponownej aktywacji.

Pragniemy również zwrócić uwagę na istnienie oprogramowania uniemożliwiającego indywidualnemu komputerowi dostęp do witryn lub usług hazardowych, takich jak: www.cyberpatrol.com lub www.gamblock.com. W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy w zakresie naszych funkcji prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Więcej informacji na temat odpowiedzialnej gry można zawsze znaleźć tutaj.

REKLAMACJE KLIENTÓW

25.1 W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów związanych z zakładami na GGPoker, prosimy o kontakt pod adresem [email protected], a skarga zostanie przydzielona do przedstawiciela obsługi klienta.

25.2 Wstępna odpowiedź zostanie wysłana do klienta w ciągu 24 godzin w dni powszednie i w ciągu 72 godzin w weekendy.

25.3 Jeśli w ciągu siedmiu dni klient nie skontaktuje się z nami, reklamacja zostanie uznana za rozpatrzoną.

25.4 W przypadku nawiązania przez klienta kolejnego/kolejnego kontaktu, skarga jest ponownie rozpatrywana przez wyznaczonego przedstawiciela działu obsługi klienta w ciągu 24 godzin w dni powszednie i w ciągu 72 godzin w weekendy, a następnie wysyłana jest druga odpowiedź lub skarga jest eskalowana do kierownika działu obsługi klienta zgodnie z procedurami działu; a dział obsługi klienta kontynuuje rozpatrywanie skarg klientów do czasu ich pomyślnego rozwiązania lub uznania za sporne, zgodnie z procedurami działu.

25.5 W przypadku nieosiągnięcia rozwiązania lub niezadowolenia z osiągniętego przez nas rozwiązania, użytkownik może zwrócić się o zewnętrzne rozwiązanie do Komisji Nadzoru Hazardowego, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

PRAWO WŁAŚCIWE

Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Wyspy Man.

RÓŻNE

27.1 Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub jego część za niewykonalne, nieważne lub niezgodne z prawem, wówczas pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w pełnej mocy i będzie odczytywana w taki sposób, aby nadać maksymalny skutek intencji stron odzwierciedlonej w ich prostym języku.

27.2 Użytkownik zgadza się, że w związku z niniejszymi Warunkami nie istnieje między nim a nami stosunek spółki, partnerstwa, zatrudnienia ani pośrednictwa.

27.3 Niewykonanie przez nas jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków nie ustanawia ani nie jest uznawane za zrzeczenie się lub utratę takiego prawa lub zrzeczenie się lub utratę takich praw w przyszłości.

27.4 Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a nami w odniesieniu do korzystania z Gry.

27.5 Długi z tytułu gier hazardowych online są egzekwowalne na Wyspie Man.

Zastrzeżenie

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług, Oprogramowania lub Witryny. Nie udzielamy żadnych gwarancji na Usługi, Oprogramowanie lub Witrynę, które są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczać Usługi, Oprogramowanie i Witrynę w najwyższym możliwym standardzie oraz w bezpieczny sposób, chociaż nie gwarantujemy, że ich dostawa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów. W przypadku zgłoszenia nam jakiejkolwiek wady, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć ją w odpowiednim czasie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku opóźnienia lub awarii komunikacji lub systemu. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub modyfikacji Usług, tymczasowo lub na stałe, według własnego uznania i bez obowiązku powiadamiania użytkownika o takich działaniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w takich okolicznościach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że posiada prawo do korzystania z Usług w jurysdykcji, w której zamieszkuje lub z której uzyskuje do nich dostęp. Nie jest naszym zamiarem, aby ktokolwiek korzystał z Usług w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której hazard online jest nielegalny. Dostępność Usług lub Witryny w jakiejkolwiek jurysdykcji nie powinna być interpretowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie przez nas do korzystania z Usług lub Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udział w Usługach jest jego wyłączną decyzją i że akceptuje pełne ryzyko związane z korzystaniem z Usług. Użytkownik potwierdza również, że nie uważa Usług ani Witryny za obraźliwe, stronnicze lub nieprzyzwoite.