Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 24 lutego 2023 r.

GGPoker dba o ochronę prywatności wszelkich danych osobowych, które możesz nam przekazać ("Dane Osobowe"). GGPoker zapewni, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO") (rozporządzenie (UE) 2016/679). W związku z tym GGPoker wydaje niniejszą Politykę, aby poinformować użytkownika o wykorzystywaniu przez nas jego Danych Osobowych.

Wprowadzenie

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki GGPoker ("my" lub "nas"), spółka obsługiwana przez GG International Limited, spółkę zarejestrowaną na Wyspie Man z siedzibą w PO Box 227, CLINCH'S HOUSE, LORD STREET, DOUGLAS, IM99 1RZ, Wyspa Man, która z kolei stanowi część NSUS Group, gromadzi, przetwarza i przechowuje Dane Osobowe oraz zapewnia, że poniższe kroki są podejmowane przez nas w celu ochrony takich Danych Osobowych.

1.2 Korzystając z naszych Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz że wyraża zgodę na wykorzystywanie przez GGPoker swoich Danych Osobowych do celów określonych w sekcji 3 niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli użytkownik nie chce przekazywać swoich Danych Osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, nie powinien wprowadzać odpowiednich informacji w Witrynie ani przekazywać nam swoich Danych Osobowych w inny sposób. Jeśli jednak użytkownik nie poda swoich Danych Osobowych, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich Usług.

1.3 Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie.

Niniejsza Polityka Prywatności jest włączona do Regulaminu i stanowi jego część.

1.4 Definicje:

 • Następujące terminy "anonimizacja", "administrator", "podmiot przetwarzający", "osoba, której dane dotyczą", "przenoszenie danych", "dane osobowe", "przetwarzane/przetwarzanie", "pseudonimizacja", "transgraniczne przetwarzanie danych osobowych", "organ nadzorczy" użyte w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie jak w RODO.
 • "Użytkownik" oznacza gracza, "Podmiot danych", który korzysta z usług GGPoker.
 • "Odwiedzający" oznacza osobę inną niż użytkownik, która korzysta z obszaru publicznego, ale nie ma dostępu do zastrzeżonych obszarów Witryny lub Usługi.

1.5 Zasady:

Niniejsza Polityka opiera się na następujących zasadach RODO:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty;
 • Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Danych Osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie ma miejsca dalsze przetwarzanie, które jest niezgodne z tymi celami;
 • Gromadzenie i przechowywanie Danych Osobowych będzie adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celem, dla którego są one przetwarzane;
 • Dane osobowe muszą być dokładne i w razie potrzeby aktualizowane;
 • Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe, które są niedokładne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane, zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione;
 • Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 • Wszystkie Dane Osobowe będą traktowane jako poufne i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo;
 • Dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia przez nie usług na podstawie umowy;
 • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Gromadzone przez nas informacje

2.1 W ramach świadczenia Usług gromadzimy Dane Osobowe użytkownika podczas rejestracji konta. "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować lub zidentyfikować użytkownika, w tym między innymi imię, nazwisko, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia, informacje o identyfikatorze rządowym, informacje o lokalizacji elektronicznej i informacje o urządzeniu elektronicznym - obejmuje to paszport / licencję, adres MAC i adres IP.

2.2 W ramach świadczenia Usług zbieramy również informacje o transakcjach dokonywanych przez użytkownika, w tym szczegóły dotyczące używanych kart płatniczych, szczegóły dotyczące gier, w które użytkownik grał, oraz transakcje związane z grami.

 

Jak będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika

3.1 Podczas świadczenia Usług zapewniamy, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika zgodnie z RODO. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby umożliwić nam

3.1.1 Konfiguracja, administrowanie i zarządzanie Kontem i rejestrami użytkownika (w tym przetwarzanie wpłat i wypłat);

3.1.2 Świadczenie i personalizacja Usług (w tym umożliwienie użytkownikowi obstawiania i grania w nasze gry);

3.1.3 Odbieranie i odpowiadanie na komunikację i żądania użytkownika;

3.1.4 Powiadamiania użytkownika o aktualizacjach Oprogramowania i/lub Usług;

3.1.5 Zapewnienie, że jesteśmy w stanie wypełniać nasze obowiązki regulacyjne dotyczące Konta Użytkownika, w tym poprzez weryfikację dokładności wszelkich informacji przekazanych nam przez Użytkownika;

3.1.6 Przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z Obowiązujących przepisów prawa i wobec organów regulacyjnych w jurysdykcjach, w których posiadamy licencję (Wyspa Man);

3.1.7 Dochodzenie i pomoc w dochodzeniu w sprawie podejrzeń o bezprawne, oszukańcze lub inne niewłaściwe działania związane z Usługami (w tym, w stosownych przypadkach, rozpatrywanie wniosków upoważnionych podmiotów/organów o udostępnienie informacji);

3.1.8 Przeprowadzanie kampanii badań rynkowych;

3.1.9 Sporządzanie statystyk dotyczących korzystania z Usług przez użytkownika i innych klientów;

3.1.10 Dostarczanie użytkownikowi informacji na temat Usług i wsparcia w ich zakresie, w tym zmian w Usługach, aktualizacji technicznych i zmian w Regulaminie (w tym w niniejszej Polityce Prywatności);

3.1.11 Pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę i nie zrezygnuje z tej opcji, informowanie go o ofertach i promocjach związanych z naszymi produktami i usługami;

3.1.12 Wspieranie wszelkich innych celów niezbędnych do wykonania naszych zobowiązań umownych lub wyraźnie określonych w momencie, w którym użytkownik podał swoje Dane Osobowe. Są to "Cele", dla których możemy gromadzić Dane Osobowe użytkownika.

3.1.13 W celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, będziemy przekazywać niektóre dane osobowe użytkownika stronom trzecim (w tym instytucjom finansowym, agencjom weryfikacji wieku i biurom informacji kredytowej). Biura informacji kredytowej świadczą usługi w zakresie weryfikacji tożsamości, sprawdzania ryzyka kredytowego i przystępności cenowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy i śledzenia. Rejestr wyszukiwania i wyników zostanie zachowany, a strona trzecia może wykorzystać te informacje, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych (uzasadniony cel).

3.2 Przechowywane dane płatności będą wykorzystywane w celu ułatwienia przyszłych transakcji inicjowanych przez użytkownika w Kasjerze GGPoker.

3.3 Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chce, abyśmy zaprzestali Przetwarzania jego Danych Osobowych w powyższych celach, musi skontaktować się z nami, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu zaprzestania Przetwarzania. Należy pamiętać, że może to oznaczać zamknięcie Konta użytkownika. Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

3.4 Aby zapewnić dobrą jakość usług, możemy monitorować wszelką komunikację użytkownika z GGPoker w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ("nagrania"). Wszelkie nagrania pozostają własnością GGPoker i będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

3.5 W przypadku zmiany celów Przetwarzania, powiadomimy użytkownika za pomocą Powiadomienia o ochronie prywatności, w którym poinformujemy użytkownika o zmianach i zwrócimy się o dodatkową zgodę, która może być wymagana.

3.6 Udostępnianie informacji o użytkowniku naszym profesjonalnym doradcom w uzasadnionych interesach w celu uzyskania profesjonalnej porady w zakresie potrzeb prawnych i biznesowych oraz w celu zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom.

 

Ujawnianie danych osobowych

4.1 Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce, nie będziemy celowo ujawniać Danych Osobowych, które gromadzimy i/lub przechowujemy w Serwisie, stronom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika. Możemy ujawnić Dane Osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Każda spółka w ramach naszej Grupy (w tym jej pracownicy i podwykonawcy), która pomaga nam w świadczeniu Usług lub która w inny sposób musi znać takie informacje;
 • Każda strona trzecia, która pomaga nam w świadczeniu Usług, w tym (ale nie wyłącznie) podmioty przetwarzające płatności i dostawcy usług marketingowych;
 • Każda strona trzecia, która może pomóc nam w weryfikacji dokładności Danych osobowych użytkownika, w tym instytucje finansowe i biura informacji kredytowej (taka strona trzecia może zachować zapis wyszukiwania). Wykorzystanie/plan wykorzystania zabezpieczeń będzie należało do tej kategorii w przypadku kontroli tożsamości i dokumentów;
 • Każda osoba trzecia, która pomaga nam w monitorowaniu korzystania z Usług, w tym w wykrywaniu oszustw i zmów oraz zapobieganiu im;
 • Wszelkim wykonawcom lub innym doradcom przeprowadzającym audyt któregokolwiek z naszych procesów biznesowych lub mającym potrzebę dostępu do takich informacji w celu doradzania nam;
 • Wszelkie organy ścigania, które mogą mieć uzasadniony wymóg dostępu do Danych osobowych użytkownika;
 • Inne witryny z grami online, banki, firmy obsługujące karty kredytowe i odpowiednie agencje, w przypadku stwierdzenia, że użytkownik oszukał lub próbował oszukać nas lub jakiegokolwiek innego użytkownika naszych usług w oparciu o nasz i innych witryn z grami online uzasadniony interes lub prawny obowiązek zapobiegania oszustwom i/lub oszustwom;
 • Każdy organ regulacyjny lub upoważniony podmiot, który może mieć uzasadniony wymóg dostępu do Danych osobowych użytkownika; oraz
 • Każdy potencjalny nabywca GGPoker lub jakikolwiek inwestor w GGPoker lub w jakiejkolwiek spółce z naszej Grupy (w tym w przypadku niewypłacalności).

4.2 Będziemy informować Podmioty danych i zapewniać, że ci zaufani partnerzy i/lub strony trzecie będą przestrzegać obowiązkowych środków ochrony danych. Podczas takiej transmisji danych podejmiemy wszelkie odpowiednie organizacyjne, techniczne i prawne środki ochrony.

4.3 Spółka daje swoim klientom możliwość korzystania z "pokojów rozmów", w których gracze mogą komunikować się ze sobą. Chociaż zapewniamy, że gracze przestrzegają warunków określonych w "polityce czatu", nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia danych, które mogą wyniknąć z korzystania z naszych czatów. W związku z tym użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z naruszenia danych.

4.4 Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zażyczy sobie, abyśmy zaprzestali przetwarzania jego Danych Osobowych w powyższych celach, musi skontaktować się z nami, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu zaprzestania takiego przetwarzania. Należy pamiętać, że może to oznaczać zamknięcie Konta użytkownika. Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

 

Prawa podmiotu danych

5.1 Szanujemy prawa użytkownika do prywatności i zapewniamy mu rozsądny dostęp do Danych Osobowych, które mógł podać w ramach korzystania z Usług. Główne prawa użytkownika wynikające z RODO to:

 • prawo do informacji;
 • prawo dostępu;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz
 • prawo do wycofania zgody.

5.2 Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, które przechowujemy, zmienić je lub zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych, może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. Potwierdzimy żądanie użytkownika w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin i niezwłocznie je rozpatrzymy. GGPoker odpowie na te wnioski w ciągu miesiąca, z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku szczególnie złożonych wniosków zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy przechowywać informacje o użytkowniku tak długo, jak długo jego konto będzie aktywne, w razie potrzeby świadczenia usług lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, jak opisano w sekcji 13.

5.3 Użytkownik może aktualizować, poprawiać lub usuwać informacje o Koncie i preferencje w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do strony ustawień Konta w zakładce "Moje konto" w Kasjerze. Należy pamiętać, że chociaż wszelkie wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w aktywnych bazach danych użytkowników natychmiast lub w rozsądnym terminie, możemy zachować wszystkie informacje przesłane przez użytkownika w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analizy, wypełniania zobowiązań prawnych lub w innych uzasadnionych przypadkach, gdy uznamy, że mamy ku temu uzasadniony powód. Tam, gdzie jest to stosowne i możliwe, będziemy stosować anonimizację lub pseudonimizację Danych Osobowych w celu zmniejszenia ryzyka dla Podmiotów Danych.

5.4 Użytkownik może odmówić udostępnienia nam określonych Danych osobowych, w którym to przypadku możemy nie być w stanie zapewnić mu niektórych lub wszystkich funkcji i funkcjonalności Usługi.

5.5 Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się Przetwarzaniu jego Danych Osobowych z uzasadnionych przyczyn, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

5.6 Zgodnie z obowiązującym prawem zastrzegamy sobie prawo do nieujawniania Danych Osobowych, jeśli takie ujawnienie miałoby negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

5.7 Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, w ramach którego jako osoba, której dane dotyczą, może zażądać bezpłatnego otrzymania wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobrania opłaty za spełnienie takich żądań, jeśli zostaną one uznane za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. Spółka może naliczyć uzasadnioną opłatę administracyjną w przypadku żądania dalszych kopii. Spółka będzie przechowywać dokumentację, w tym "dziennik" takich żądań.

5.8 W przypadku otrzymania wniosków o usunięcie Danych Osobowych od Podmiotów Danych, Spółka zapewni, że wnioski te zostaną rozpatrzone w rozsądnym terminie. Spółka będzie przechowywać dokumentację, w tym "dziennik" takich wniosków.

5.9 Będziemy również dążyć do uzyskania odpowiednich mechanizmów usuwania, aby zapewnić, że żadne Dane Osobowe nie wyciekną poza organizację.

5.10 W przypadku nieprzestrzegania przez nas wymaganych obowiązków w zakresie ochrony danych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Kontakt z nami

6.1 W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat członków Grupy GGPoker i miejsc, w których działają, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

6.2 Jeśli w dowolnym momencie użytkownik uzna, że nie przestrzegamy niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected], a my postaramy się niezwłocznie ustalić i naprawić problem.

 

Reklama i korzystanie z plików cookie

7.1 Pliki cookie to fragmenty informacji, które witryna internetowa przenosi na dysk twardy komputera użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie mogą sprawić, że sieć będzie bardziej użyteczna poprzez przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika na poszczególnych stronach, umożliwiając w ten sposób właścicielom witryn zapewnienie bardziej przydatnych funkcji dla ich użytkowników. Pliki cookie nie zawierają imienia i nazwiska, adresu ani żadnych informacji, które umożliwiłyby komukolwiek skontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków. Większość przeglądarek jest początkowo ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby wyłączała pliki cookie lub informowała Cię o ich ustawieniu.

7.2 Informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie, można uzyskać, zapoznając się z instrukcją obsługi systemu operacyjnego, instrukcją obsługi przeglądarki lub kontaktując się z dostawcą usług internetowych. Biorąc jednak pod uwagę, że GGPoker może czasami używać plików cookie, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z naszej Witryny, jeśli je wyłączy.

7.3 Nasza usługa pokera online wykorzystuje sesyjne pliki cookie do ustanowienia i utrzymania sesji z nami. Po włączeniu plików cookie nie powinieneś zauważyć żadnej różnicy w działaniu usługi. GGPoker wymaga, aby Twoja przeglądarka internetowa zaakceptowała sesyjny plik cookie, zanim będziesz mógł się zalogować lub zarejestrować w serwisie. Sesyjne pliki cookie istnieją tylko do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, w przeciwieństwie do stałych plików cookie, które przeglądarka przechowuje do momentu ich wygaśnięcia. Jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona na wyłączanie plików cookie, możesz ograniczyć swój dostęp do GGPoker.

7.4 Strony internetowe GGPoker mogą zawierać obrazy elektroniczne, znane jako sygnały nawigacyjne lub znaczniki spotlight. Umożliwiają one GGPoker zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili określone strony w naszej witrynie. Sygnały nawigacyjne i znaczniki spotlight nie są przez nas wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkownika, są one po prostu narzędziem, którego używamy do analizowania, które strony internetowe przeglądają klienci, w sposób zagregowany".

7.5 Jeśli użytkownik sprzeciwia się plikom cookie lub chce usunąć pliki cookie, które są już przechowywane na jego komputerze, powinien postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania istniejących plików cookie i wyłączania przyszłych plików cookie w przeglądarce internetowej lub równoważnym oprogramowaniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji Witryny.

7.6 W ramach działania Witryny oraz na potrzeby własnej analizy statystycznej ruchu w witrynie, nasza Witryna automatycznie rejestruje internetowe adresy IP. Nie rejestrujemy żadnych adresów e-mail osób odwiedzających Witrynę. Nasz system reklamowy rejestruje adresy IP w celu zapewnienia dokładniejszych funkcji reklamowych, takich jak banery dostosowane do języka.

7.7 Chociaż Witryna może zawierać łącza do witryn obsługiwanych przez strony inne niż my, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich witryn.

 

Nieletni i prywatność dzieci

8.1 Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Nasza Usługa nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 18 lat i nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, nie powinien korzystać z Usługi ani uzyskiwać do niej dostępu w jakimkolwiek czasie lub w jakikolwiek sposób. Jeśli dowiemy się, że Dane Osobowe zostały zebrane w Serwisie od osób poniżej 18 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i odkryjesz, że Twoje dziecko poniżej 18 roku życia uzyskało Konto w Serwisie, możesz powiadomić nas o tym na adres [email protected] i poprosić o usunięcie Danych Osobowych Twojego dziecka z naszych systemów.

 

Bezpieczeństwo

9.1 Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych użytkownika. GGPoker podjął kroki w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzających dane osobowe oraz przywróci dostępność i dostęp do informacji w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego.

9.2 Wygrane i wypłaty są ściśle poufne, a informacje o wygranych są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych. Nie udostępniamy informacji o wygranych żadnym stronom trzecim, chyba że ujawnienie takich informacji jest wymagane przez prawo, przepisy lub podobny organ rządowy.

9.3 Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do nas lub przechowywanych w Serwisie, jednak zapewnimy, że odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony Danych Osobowych będą stosowane w celu zapobiegania kradzieży, niewłaściwemu użyciu lub nadużyciu Danych Osobowych oraz w celu zapobiegania naruszeniom Danych Osobowych. Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami [email protected]

 

Naruszenie ochrony danych

10.1 Gdy dowiemy się o podejrzewanym lub faktycznym naruszeniu ochrony Danych Osobowych, przeprowadzimy wewnętrzne dochodzenie i podejmiemy odpowiednie środki zaradcze w odpowiednim czasie. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, powiadomimy odpowiednie organy nadzorcze bez zbędnej zwłoki i, jeśli to możliwe, w ciągu 72 godzin.

10.2 W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą, inspektor ochrony danych musi zapewnić, że wszystkie osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane o naruszeniu bez zbędnej zwłoki.

 

Ustawienia prywatności

11.1 Chociaż możemy umożliwić użytkownikowi dostosowanie ustawień prywatności w celu ograniczenia dostępu do niektórych Danych Osobowych, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników, którym użytkownik może udostępnić swoje informacje. Nie możemy i nie gwarantujemy, że informacje publikowane lub przesyłane do Usługi nie będą przeglądane przez osoby nieupoważnione. Podjęliśmy niezbędne kroki, aby w jak największym stopniu chronić dane osobowe użytkownika podczas ich przesyłania, wykorzystując protokół HTTPS w naszej Witrynie oraz TLS 1.2 (silny protokół), ECDHE_RSA z P-256 (silna wymiana kluczy) i AES_256_GCM (silny szyfr).

 

Przechowywanie danych

12.1 Dane osobowe przetwarzane przez nas w jakimkolwiek celu lub celach nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub celów.

12.2 Przechowujemy dane osobowe zebrane od użytkownika tylko tak długo, jak długo jego konto jest aktywne lub w inny sposób przez ograniczony czas, tak długo, jak potrzebujemy ich do realizacji celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy, chyba że prawo wymaga inaczej.

12.3 Okresy przechowywania mogą wynosić od kilku miesięcy w odniesieniu do zapytań do ponad dziesięciu lat w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i zgodnie z naszą Polityką przechowywania danych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

12.4 W przypadku informacji dotyczących przetwarzania płatności, dane dotyczące płatności będą przechowywane przez maksymalnie osiem lat. Jeśli chcesz usunąć zapisane dane płatności w dowolnym momencie, możesz to zrobić za pośrednictwem Kasjera GGPoker.

12.5 Zapewnimy, że wszyscy pracownicy, agenci, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy i wszelkie inne osoby trzecie będą przestrzegać okresów przechowywania ustalonych przez nas i zostaną odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie.

 

Przelewy międzynarodowe

13.1 GGPoker stanowi część grupy firm, a dane osobowe, które nam przekazujesz, mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ponieważ korzystamy z dostawców i podmiotów przetwarzających, które mają siedzibę poza UE/EOG, lub korzystamy z serwerów zlokalizowanych poza UE/EOG, jak w przypadku NSUS Group w Kanadzie lub GG International Ltd na Wyspie Man, z których oba podlegają decyzjom Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza UE/EOG, którzy pracują dla GGpoker. Przekazanie Danych Osobowych użytkownika może nastąpić, jeśli którykolwiek z naszych serwerów znajduje się w kraju poza UE/EOG lub jeden z naszych dostawców usług znajduje się w kraju poza UE/EOG. Jeśli w ten sposób przekażemy lub będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika poza UE/EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że prawa użytkownika do prywatności będą nadal chronione, jak określono w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami. Wszelkie transfery międzynarodowe będą dokonywane do krajów posiadających decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony opublikowaną na ich korzyść przez Komisję Europejską, a w przypadku, gdy taka decyzja nie została opublikowana, GGPoker zapewni wprowadzenie standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika.

 

Inspektor ochrony danych/przedstawiciel

14.1 Nasz przedstawiciel ds. ochrony danych, który jest odpowiedzialny za kwestie związane z prywatnością i ochroną danych w GGPoker, jest dostępny pod adresem: [email protected].

14.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę Danych Osobowych, każde żądanie/zapytanie zostanie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

14.3 Kontaktując się i wysyłając takie żądania, dołożymy uzasadnionych starań, aby potwierdzić tożsamość użytkownika i zapobiec nieautoryzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.

 

Odpowiedzialność

15.1 Będziemy odpowiedzialni za przestrzeganie powyższych zasad i będziemy w stanie wykazać ich przestrzeganie.

15.2 GGPoker będzie okresowo przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) i/lub w przypadku jakichkolwiek zmian w działaniach związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oceny skutków dla ochrony danych.

 

Prawo właściwe

16.1 Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności oraz w kraju, w którym GG International Limited prowadzi działalność. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszą Polityką a obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, pierwszeństwo mają te ostatnie.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

17.1 W miarę rozwoju Spółki może zaistnieć potrzeba aktualizacji niniejszej Polityki, aby dotrzymać kroku zmianom w witrynie internetowej, oprogramowaniu, usługach, działalności i Obowiązujących przepisach prawa. Będziemy jednak zawsze podtrzymywać nasze zobowiązanie do poszanowania prywatności Podmiotu Danych. Zapewnimy, że będziemy powiadamiać Podmioty Danych o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej (najnowszy adres e-mail podany przez Podmiot Danych) lub publikować wszelkie inne zmiany w niniejszej Polityce wraz z datą ich wejścia w życie, w łatwym do znalezienia obszarze strony internetowej.

 

Ważność

Niniejszy dokument został zaktualizowany 24 lutego 2023 r. i obowiązuje od tej daty.

Kontakt: Inspektor ochrony danych

E-mail: [email protected]